Pozvánka na valnou hromadu 24.6.2016

Představenstvo akciové společnosti

Vinofrukt, a.s. (dále jen „Společnost“)

se sídlem v Dolních Dunajovicích, Kostelní 416, PSČ 691 85, IČ: 48530301

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1036

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. června 2016 v 9.00 hodin v Restauraci Praha v Dolních Dunajovicích, Hlavní 74, s tímto pořadem jednání:

 

1.       Zahájení a volba orgánů valné hromady (dále jen „VH“)

2.       Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku.

3.       Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015, výroční zprávy a zprávy auditora.

4.       Projednání zprávy dozorčí rady (dále jen „DR“) o kontrolní činnosti za rok 2015 obsahující přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, přezkoumání zprávy představenstva a výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2014

5.       Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2015

6.       Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a úhradě ztráty za rok 2014

7.       Volba nových členů dozorčí rady

8.       Rozhodnutí  o určení auditora pro ověření účetní závěrky, která bude sestavena k 31.12.2016

9.       Rozšíření předmětu podnikání a změna stanov

10.    Schválení smluv o výkonu funkce (dále jen „SVF“) pro členy dozorčí rady.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na VH je 22.6.2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se VH a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

 

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání VH od 8.00 hod. v místě konání VH. Akcionář Společnosti nebo jeho zástupce se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným písemným zmocněním. Statutární orgán právnické osoby, popř. její oprávněný člen nebo jeho zástupce na základě platné písemné plné moci, musí rovněž předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší než 3 měsíce.

Dokumenty týkající se VH, tj. především roční účetní závěrka Společnosti za rok 2015, výroční zpráva za rok 2015 a návrh smlouvy o výkonu funkce pro členy DR jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v kanceláři ekonoma v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání VH, a to v pracovních dnech po–pá v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese Společnosti www.vinofrukt.cz.

 

Navrhované usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad. 1) Navrhuje se následující usnesení o volbě orgánů VH

„VH volí orgány VH v tomto složení: předseda VH JUDr. František Kareš, zapisovatel Ing. Jiří Podešva, ověřovatel zápisu Jiří Tučka a Ing. Petr Maděřič, osoba pověřená sčítáním hlasů Monika Zámečníková“.

Odůvodnění: přijetí uvedeného usnesení VH se navrhuje v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZoK“). Navrhované osoby se volí z důvodu zajištění řádného průběhu VH.

Ad. 2) Vyjádření představenstva Společnosti

V souladu se ZoK předkládá představenstvo VH zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 (dále jen „Zpráva“). Zpráva poskytuje dle názoru představenstva pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. O této Zprávě se nehlasuje.

Ad. 3) Vyjádření představenstva Společnosti

V souladu se ZoK předkládá představenstvo VH řádnou účetní závěrku (dále jen „ÚZ“), výroční zprávu a zprávu auditora za rok 2015. Představenstvo prohlašuje, že DR nevznesla žádné výhrady k ÚZ, výroční zprávě ani ke zprávě auditora.  O předložení ÚZ, výroční zprávy ani zprávě auditora se nehlasuje.

Ad. 4) Vyjádření dozorčí rady Společnosti

V souladu s ZoK předkládá DR VH zprávu o kontrolní činnosti za rok 2015 obsahující přezkoumání ÚZ, zprávy představenstva, výroční zprávy, návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, návrhu na úhradu ztráty za rok 2014 a výroku auditora. O předložené zprávě DR se nehlasuje.

Ad. 5) Návrh usnesení

VH schvaluje výroční zprávu za rok 2015 a ÚZ za rok 2015 ve znění předložené představenstvem.

Odůvodnění: Společnost je dle zákona o účetnictví a ZoK povinna sestavovat výroční zprávu a ÚZ a představenstvo je překládá ke schválení VH. Představenstvo prohlašuje, že předložená výroční zpráva i ÚZ splňují požadavky příslušných právních předpisů. ÚZ nebyla zpochybněna DR a byla ověřena auditorem bez výhrad a proto jí představenstvo Společnosti doporučuje VH ke schválení.

 

Ad. 6) Návrh usnesení

VH rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 takto:

Zisk Společnosti 10.660.097,- Kč se použije na úhradu ztrát minulých let ve výši 10 660 097,- Kč. Zůstávající neuhrazená ztráta minulých let ve výši 224.070,- Kč bude uhrazena z budoucích zisků Společnosti.

Odůvodnění: Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a úhrady ztrát. Návrh je v souladu s dlouhodobým plánem zachování kapitálové přiměřenosti odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.

Ad. 7) Návrh usnesení:

VH volí členem dozorčí rady Ing. Věru Drozdovou, nar. 11.8.1950, bytem Valtice, Vilová 660 a Ing. Vladimíra Trochtu, nar. 29.7.1965, bytem Čeladná č.p. 702.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že uplynulo funkční období členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo, na základě návrhu akcionáře, zvolit novými členy dozorčí rady Ing. Věru Drozdovou, nar. 11.8.1950, bytem Valtice, Vilová 660 a Ing. Vladimíra Trochtu, nar. 29.7.1965, bytem Čeladná č.p. 702.

Ad. 8) Návrh usnesení

VH schvaluje návrh představenstva, aby auditorem určeným pro ověření účetní závěrky, která bude sestavena k 31.12.2016, byl schválen Ing. Petr Harťanský, U Hřiště 176, 691 54 Týnec u Břeclavě .

Odůvodnění: Auditorská společnost Ing. Petr Harťanský, U Hřiště 176, 691 54 Týnec u Břeclavě vykonávala svou auditorskou činnost vždy řádně a spolehlivě.

Ad. 9) Návrh usnesení:

Představenstvo navrhuje doplnit článek 4 stanov Společnosti (dále jen „Stanovy“) o předmět podnikání „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje rozšíření předmětu podnikání Společnosti z důvodu možného konfliktu s výkladem Státního zemědělského intervenčního fondu ve věci neposkytnutí přímých plateb s ohledem na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Ad. 10) Návrh usnesení:

VH schvaluje SVF podle § 59 ZoK a Stanov, mezi Společností a členy DR Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: V souladu s § 59 ZoK a Stanovami náleží schválení SVF členů DR do působnosti VH. Návrhy SVF vychází ze standardního vzoru SVF a výše odměn a jiná plnění vychází z odměňování DR jako bylo v předcházejících letech, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou. Další informace o SVF viz výše k informacím pro akcionáře na www.vinofrukt.cz.

 

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek         251 428                Vlastní kapitál                    188 525

Oběžná aktiva                   43 477                 Cizí zdroje                         106 047

Ostatní aktiva                        360                 Ostatní pasíva                          693                         

Aktiva celkem                  295 265                Pasíva celkem                    295 265

Výsledek hospodaření za účetní období:        +10 660